Adalat 10mg, 20mg, 30mg Nifedipine Bruk, bivirkninger og dosering. Pris i nettapotek. Generisk medisin uten resept.

Hva er Adalat og hvordan brukes det?

Adalat er et reseptbelagt legemiddel som brukes til å behandle symptomene på brystsmerter (Angina), høyt blodtrykk (hypertensjon) og pulmonal hypertensjon. Adalat 30mg kan brukes alene eller sammen med andre medisiner.

Adalat 20mg tilhører en klasse legemidler kalt kalsiumkanalblokkere; Kalsiumkanalblokkere, dihydropyridin.

Det er ikke kjent om Adalat 30mg er trygt og effektivt hos barn yngre enn 6 år.

Hva er de mulige bivirkningene av Adalat 10mg?

Adalat kan forårsake alvorlige bivirkninger inkludert:

    . utslett, . pustevansker, . hevelse i ansiktet eller halsen, . feber, . sår hals, . brennende øyne, . hudsmerter, . rødt eller lilla hudutslett med blemmer og avskalling, . forverrede brystsmerter, . bankende hjerteslag, . flagrende i brystet, . svimmelhet, . hevelse i hendene eller underbena, . smerter i øvre mage, og . gulfarging av hud eller øyne (gulsott)

Få medisinsk hjelp med en gang hvis du har noen av symptomene nevnt ovenfor.

De vanligste bivirkningene av Adalat inkluderer:

    . opphovning, . . rødming (varme, rødhet eller prikkende følelse), . . hodepine, . . svimmelhet, . . kvalme, . . halsbrann, og . . føler seg svak eller trøtt .

Fortell legen dersom du har noen bivirkninger som plager deg eller som ikke går over.

Dette er ikke alle mulige bivirkninger av Adalat. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.

Ring legen din for medisinsk råd om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til FDA på 1-800-FDA-1088.

BESKRIVELSE

Adalat® CC er en tablettdoseringsform med forlenget frigivelse av kalsiumkanalblokkeren nifedipin. Nifedipin er 3,5-pyridindikarboksylsyre, 1,4-dihydro-2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)-dimetylester, C17H18N2O6, og har strukturformelen:

ADALAT® CC (nifedipine) Structural Formula Illustration

Nifedipin er et gult krystallinsk stoff, praktisk talt uløselig i vann, men løselig i etanol. Den har en molekylvekt på 346,3. Adalat CC tabletter består av et ytre lag og en indre kjerne. Begge inneholder nifedipin, pelsen som en slow release formulering og kjernen som en fast release formulering. Adalat CC tabletter inneholder enten: 30, 60 eller 90 mg nifedipin for oral administrering én gang daglig.

Inerte ingredienser i formuleringen er: hydroksypropylcellulose, laktose, maisstivelse, krospovidon, mikrokrystallinsk cellulose, silisiumdioksid og magnesiumstearat. De inerte ingrediensene i filmbelegget for Adalat 30mg CC 30 og 60 er: hypromellose, polyetylenglykol, jernoksid og titandioksid. De inerte ingrediensene i filmbelegget for Adalat 20mg CC 90 er: hypromellose, polyetylenglykol og jernoksid

INDIKASJONER

Adalat 10mg CC er indisert for behandling av hypertensjon. Det kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antihypertensiva.

DOSERING OG ADMINISTRASJON

Dosering bør justeres i henhold til hver pasients behov. Det anbefales at Adalat 20 mg CC administreres oralt én gang daglig på tom mage. Adalat 10mg CC er en doseringsform med utvidet frigivelse og tabletter skal svelges hele, ikke bites eller deles. Generelt bør titrering foregå over en 7-14 dagers periode som starter med 30 mg én gang daglig. Oppovertitrering bør være basert på terapeutisk effekt og sikkerhet. Den vanlige vedlikeholdsdosen er 30 mg til 60 mg én gang daglig. Titrering til doser over 90 mg daglig anbefales ikke.

Hvis seponering av Adalat 30 mg CC er nødvendig, tilsier god klinisk praksis at dosen bør reduseres gradvis under nøye overvåking av lege.

Samtidig administrering av nifedipin med grapefruktjuice skal unngås (se KLINISK FARMAKOLOGI og FORHOLDSREGLER ).

Det bør utvises forsiktighet ved dispensering av Adalat CC for å sikre at doseringsformen med utvidet frigivelse er foreskrevet.

HVORDAN LEVERES

Adalat CC tabletter med forlenget frigivelse leveres som 30 mg, 60 mg og 90 mg runde filmdrasjerte tabletter. De ulike styrkene kan identifiseres som følger:

Adalat® CC-tabletter leveres i:

Tablettene skal beskyttes mot lys og fuktighet og oppbevares under 30°C (86°F). Dispenser i tette, lysbestandige beholdere.

Produsert for: Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc., Wayne, NJ 07470. Produsert i Tyskland. Revidert: desember 2015

BIVIRKNINGER

Uønskede opplevelser

Forekomsten av bivirkninger under behandling med Adalat CC i doser opptil 90 mg daglig ble avledet fra multisenter placebokontrollerte kliniske studier hos 370 hypertensive pasienter. Atenolol 50 mg én gang daglig ble brukt samtidig hos 187 av de 370 pasientene på Adalat CC og hos 64 av de 126 pasientene på placebo. Alle bivirkninger rapportert under Adalat 30 mg CC-behandling ble tabellert uavhengig av årsakssammenhengen til medisinering.

Den vanligste bivirkningen rapportert med Adalat 10 mg CC var perifert ødem. Dette var doserelatert og frekvensen var 18 % på Adalat 30 mg CC 30 mg daglig, 22 % på Adalat 30 mg CC 60 mg daglig og 29 % på Adalat 10 mg CC 90 mg daglig versus 10 % på placebo.

Andre vanlige bivirkninger rapportert i de placebokontrollerte studiene ovenfor inkluderer:

Der frekvensen av bivirkninger med Adalat 20 mg CC og placebo er lik, kan det ikke fastslås årsakssammenheng.

Følgende bivirkninger ble rapportert med en forekomst på 3 % eller mindre i daglige doser opptil 90 mg:

Kroppen som helhet/systemisk: brystsmerter, smerter i beina

Sentralnervesystemet: parestesi, svimmelhet

Dermatologisk: utslett

Gastrointestinale: forstoppelse

Muskuloskeletal: kramper i benet

Luftveiene: neseblødning, rhinitt

Urogenital: impotens, urinfrekvens

Andre bivirkninger rapportert med en forekomst på mindre enn 1,0 % var:

Kroppen som helhet/systemisk: allergisk reaksjon, asteni, cellulitt, substernale brystsmerter, frysninger, ansiktsødem, unormale laboratorieprøver, ubehag, nakkesmerter, bekkensmerter, smerte, lysfølsomhetsreaksjon Kardiovaskulær: atrieflimmer, bradykardi, hjertestans, ekstrasystoli, hypotensjon, migrene, hjertebank , flebitt, postural hypotensjon, takykardi, kutane angiectaser

Sentralnervesystemet: angst, forvirring, redusert libido, depresjon, hypertoni, hypestesi, søvnløshet, somnolens

Dermatologisk: angioødem, petechialt utslett, kløe, svette

Gastrointestinale: magesmerter, diaré, munntørrhet, dysfagi, dyspepsi, eruktasjon, øsofagitt, flatulens, gastrointestinal lidelse, gastrointestinal blødning, GGT økt, tannkjøttsykdom, tannkjøttblødning, oppkast

Hematologisk: eosinofili, lymfadenopati

Metabolsk: gikt, vekttap

Muskuloskeletal: artralgi, leddgikt, leddlidelse, myalgi, myasteni

Luftveiene: dyspné, økt hoste, raser, faryngitt, stridor

Spesielle sanser: unormalt syn, amblyopi, konjunktivitt, diplopi, øyelidelse, øyeblødning, tinnitus

Urogenital/reproduktiv: dysuri, nyresten, nocturia, brystoverfylling, polyuri, urogenital lidelse, erektil dysfunksjon (ED)

Følgende bivirkninger er sjelden rapportert hos pasienter som har fått nifedipin i pelskjernen eller andre formuleringer: allergen hepatitt, alopecia, anafylaktisk reaksjon, anemi, leddgikt med ANA (+), depresjon, erytromelalgi, eksfoliativ dermatitt, feber, gingival hyperplasi, gynekomasti, hyperglykemi, gulsott, leukopeni, humørsvingninger, muskelkramper, nervøsitet, paranoid syndrom, purpura, skjelving, søvnforstyrrelser, Stevens-Johnsons syndrom, synkope, smaksperversjon, trombocytopeni, toksisk epidermal nekrolyse, forbigående blindhet ved toppen av plasmanivået, tremor og urticaria.

NARKOTIKAHANDEL

Nifedipin elimineres hovedsakelig ved metabolisme og er et substrat for CYP3A. Hemmere og induktorer av CYP3A kan påvirke eksponeringen for nifedipin og følgelig dets ønskelige og uønskede effekter. In vitro og in vivo data indikerer at nifedipin kan hemme metabolismen av legemidler som er substrater for CYP3A, og dermed øke eksponeringen for andre legemidler. Nifedipin er en vasodilator, og samtidig administrering av andre legemidler som påvirker blodtrykket kan resultere i farmakodynamiske interaksjoner.

CYP3A-hemmere

CYP3A-hemmere som ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, klaritromycin, erytromycin (Azitromycin, selv om det er strukturelt relatert til klassen av makrolidantibiotika er uten klinisk relevant CYP3A4-hemming), grapefrukt, nefazodon, fluquinavirona, savira, indd, savir, indd, savir, ind,,,,,,,, i økt eksponering for nifedipin ved samtidig administrering. Nøye overvåking og dosejustering kan være nødvendig; vurdere å starte nifedipin med den laveste tilgjengelige dosen hvis det gis samtidig med disse medisinene.

Sterke CYP3A-induktorer

Sterke CYP3A-induktorer, som rifampin, rifabutin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin og johannesurt reduserer biotilgjengeligheten og effekten av nifedipin; derfor bør nifedipin ikke brukes i kombinasjon med sterke CYP3A-induktorer som rifampin (se KONTRAINDIKASJONER ).

Kardiovaskulære legemidler

Antiarytmika

Kinidin: Kinidin er et substrat for CYP3A og har vist seg å hemme CYP3A in vitro. Samtidig administrering av flere doser kinidinsulfat, 200 mg tid, og nifedipin, 20 mg tid, økte Cmax og AUC for nifedipin hos friske frivillige med faktorer på henholdsvis 2,30 og 1,37. Hjertefrekvensen i det innledende intervallet etter legemiddeladministrering ble økt med opptil 17,9 slag/minutt. Eksponeringen for kinidin ble ikke vesentlig endret i nærvær av nifedipin. Overvåking av hjertefrekvens og justering av nifedipindosen, om nødvendig, anbefales når kinidin legges til en behandling med nifedipin.

Flekainid: Det har vært for lite erfaring med samtidig administrering av Tambocor og nifedipin til å anbefale samtidig bruk.

Kalsiumkanalblokkere

Diltiazem: Forbehandling av friske frivillige med 30 mg eller 90 mg tid diltiazem po økte AUC for nifedipin etter en enkeltdose på 20 mg nifedipin med faktorer på henholdsvis 2,2 og 3,1. De tilsvarende Cmax-verdiene for nifedipin økte med faktorer på henholdsvis 2,0 og 1,7. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av diltiazem og nifedipin, og en reduksjon av dosen av nifedipin bør vurderes.

Verapamil: Verapamil, en CYP3A-hemmer, kan hemme metabolismen av nifedipin og øke eksponeringen for nifedipin under samtidig behandling. Blodtrykket bør overvåkes og reduksjon av nifedipindosen bør vurderes.

ACE-hemmere

Benazepril: Hos friske frivillige som fikk en enkeltdose på 20 mg nifedipin ER og benazepril 10 mg, var ikke plasmakonsentrasjonene av benazeprilat og nifedipin i nærvær og fravær av hverandre statistisk signifikant forskjellige. En hypotensiv effekt ble kun sett etter samtidig administrering av de to legemidlene. Den takykardiske effekten av nifedipin ble dempet i nærvær av benazepril.

Angiotensin-II blokkere

Irbesartan: In vitro-studier viser signifikant hemming av nifedipins dannelse av oksiderte irbesartanmetabolitter. I kliniske studier hadde imidlertid samtidig nifedipin ingen effekt på irbesartans farmakokinetikk.

Candesartan: Ingen signifikant legemiddelinteraksjon er rapportert i studier med candesartan cilexitil gitt sammen med nifedipin. Fordi candesartan ikke metaboliseres signifikant av cytokrom P450-systemet og ved terapeutiske konsentrasjoner ikke har noen effekt på cytokrom P450-enzymer, vil interaksjoner med legemidler som hemmer eller metaboliseres av disse enzymene ikke forventes.

Betablokkere

Adalat 10 mg CC ble godt tolerert når det ble administrert i kombinasjon med betablokkere hos 187 hypertensive pasienter i en placebokontrollert klinisk studie. Det har imidlertid vært sporadiske litteraturrapporter som tyder på at kombinasjonen nifedipin og beta-adrenerge blokkerende legemidler kan øke sannsynligheten for kongestiv hjertesvikt, alvorlig hypotensjon eller forverring av angina hos pasienter med kardiovaskulær sykdom. Klinisk overvåking anbefales og en dosejustering av nifedipin bør vurderes.

Timolol: Det er mer sannsynlig at hypotensjon oppstår hvis dihydropyridinkalsiumantagonister som nifedipin gis samtidig med timolol.

Sentrale Alpha1-blokkere

Doxazosin: Friske frivillige som deltok i en flerdose doxazosin-nifedipin interaksjonsstudie fikk 2 mg doxazosin qd alene eller kombinert med 20 mg nifedipin ER to ganger daglig. Samtidig administrering av nifedipin resulterte i en reduksjon i AUC og Cmax for doxazosin til 83 % og 86 % av verdiene i fravær av nifedipin, henholdsvis. I nærvær av doxazosin ble AUC og Cmax for nifedipin økt med faktorer på henholdsvis 1,13 og 1,23. Sammenlignet med nifedipin monoterapi, var blodtrykket lavere i nærvær av doxazosin. Blodtrykket bør overvåkes når doxazosin gis samtidig med nifedipin, og dosereduksjon av nifedipin bør vurderes.

Digitalis

Digoksin: Samtidig administrering av nifedipin og digoksin kan føre til redusert clearance som resulterer i en økning i plasmakonsentrasjonen av digoksin. Siden det har vært isolerte rapporter om pasienter med forhøyede digoksinnivåer, og det er en mulig interaksjon mellom digoksin og Adalat CC, anbefales det at digoksinnivået overvåkes ved oppstart, justering og seponering av Adalat 10mg CC for å unngå mulig over- eller under- digitalisering.

Antitrombotika

Kumariner: Det har vært sjeldne rapporter om økt protrombintid hos pasienter som tar kumarinantikoagulantia og som har fått nifedipin. Forholdet til nifedipinbehandling er imidlertid usikkert.

Blodplateaggregasjonshemmere

Klopidogrel: Ingen klinisk signifikante farmakodynamiske interaksjoner ble observert når klopidrogrel ble administrert samtidig med nifedipin.

Tirofiban: Samtidig administrering av nifedipin endret ikke eksponeringen for tirofiban vesentlig.

Annen

Diuretika, PDE5-hemmere, alfa-metyldopa: Nifedipin kan øke den blodtrykkssenkende effekten av disse samtidig administrerte midlene.

Ikke-kardiovaskulære legemidler

Antifungale legemidler

Ketokonazol, itrakonazol og flukonazol er CYP3A-hemmere og kan hemme metabolismen av nifedipin og øke eksponeringen for nifedipin under samtidig behandling. Blodtrykket bør overvåkes og en dosereduksjon av nifedipin bør vurderes.

Antisekretoriske stoffer

Omeprazol: Hos friske frivillige som fikk en enkeltdose på 10 mg nifedipin, var AUC og Cmax for nifedipin etter forbehandling med omeprazol 20 mg daglig i 8 dager 1,26 og 0,87 ganger høyere enn etter forbehandling med placebo. Forbehandling med eller samtidig administrering av omeprazol påvirket ikke effekten av nifedipin på blodtrykk eller hjertefrekvens. Effekten av omeprazol på nifedipin er sannsynligvis ikke av klinisk relevans.

Pantoprazol: Hos friske frivillige ble eksponeringen for ingen av legemidlene vesentlig endret i nærvær av det andre legemidlet.

Ranitidin: Fem studier med friske frivillige undersøkte virkningen av flere ranitidindoser på enkelt- eller flerdose-farmakokinetikken til nifedipin. To studier undersøkte virkningen av samtidig administrert ranitidin på blodtrykket hos hypertensive personer på nifedipin. Samtidig administrering av ranitidin hadde ingen relevante effekter på eksponeringen for nifedipin som påvirket blodtrykket eller hjertefrekvensen hos normotensive eller hypertensive personer.

Cimetidin: Fem studier med friske frivillige undersøkte virkningen av flere cimetidindoser på enkelt- eller flerdose-farmakokinetikken til nifedipin. To studier undersøkte virkningen av samtidig administrert cimetidin på blodtrykket hos hypertensive personer på nifedipin. Hos normotensive personer som fikk enkeltdoser på 10 mg eller flere doser på opptil 20 mg nifedipin tid alene eller sammen med cimetidin opptil 1000 mg/dag, var AUC-verdiene for nifedipin i nærvær av cimetidin mellom 1,52 og 2,01 ganger de i fravær av cimetidin. Cmax-verdiene for nifedipin i nærvær av cimetidin ble økt med faktorer som varierte mellom 1,60 og 2,02. Økningen i eksponering for nifedipin med cimetidin ble ledsaget av relevante endringer i blodtrykk eller hjertefrekvens hos normotensive personer. Hypertensive personer som fikk 10 mg qd nifedipin alene eller i kombinasjon med cimetidin 1000 mg qd opplevde også relevante endringer i blodtrykket når cimetidin ble lagt til nifedipin. Interaksjonen mellom cimetidin og nifedipin er av klinisk relevans, og blodtrykket bør overvåkes og en reduksjon av nifedipindosen bør vurderes.

Cisaprid: Samtidig administrering av cisaprid og nifedipin kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av nifedipin.

Antibakterielle stoffer

Quinupristin/Dalfopristin: In vitro legemiddelinteraksjonsstudier har vist at quinupristin/dalfopristin signifikant hemmer CYP3A-metabolismen til nifedipin. Samtidig administrering av quinupristin/dalfopristin og nifedipin (gjentatt oral dose) hos friske frivillige økte AUC og Cmax for nifedipin med faktorer på henholdsvis 1,44 og 1,18 sammenlignet med nifedipin monoterapi. Ved samtidig administrering av quinupristin/dalfopristin med nifedipin, bør blodtrykket overvåkes og en reduksjon av nifedipindosen vurderes.

Erytromycin: Erytromycin, en CYP3A-hemmer, kan hemme metabolismen av nifedipin og øke eksponeringen for nifedipin under samtidig behandling. Blodtrykket bør overvåkes og reduksjon av nifedipindosen bør vurderes.

Antituberkulære legemidler

Rifampin: Sterke CYP3A-induktorer, som rifampin, rifapentin og rifabutin reduserer biotilgjengeligheten av nifedipin, noe som kan redusere effekten av nifedipin; derfor bør nifedipin ikke brukes i kombinasjon med sterke CYP3A-induktorer som rifampin (se KONTRAINDIKASJONER ). Effekten av flere orale doser på 600 mg rifampin på farmakokinetikken til nifedipin etter en enkelt oral dose på 20 mg nifedipinkapsel ble evaluert i en klinisk studie. Tolv friske mannlige frivillige fikk en enkelt oral dose på 20 mg nifedipinkapsel på studiedag 1. Fra og med studiedag 2 fikk forsøkspersonene 600 mg rifampin én gang daglig i 14 dager. På studiedag 15 ble en andre oral enkeltdose på 20 mg nifedipinkapsel administrert sammen med den siste dosen rifampin. Sammenlignet med studiedag 1 reduserte 14 dagers forbehandling med rifampin Cmax og AUC for samtidig administrert nifedipin i gjennomsnitt med henholdsvis 95 % og 97 %.

Antivirale legemidler

Amprenavir, atanazavir, delavirin, fosamprinavir, indinavir, nelfinavir og ritonavir, som CYP3A-hemmere, kan hemme metabolismen av nifedipin og øke eksponeringen for nifedipin. Forsiktighet er berettiget og klinisk overvåking av pasienter anbefales.

CNS-medisiner

Nefazodon, en CYP3A-hemmer, kan hemme metabolismen av nifedipin og øke eksponeringen for nifedipin under samtidig behandling. Blodtrykket bør overvåkes og en reduksjon av nifedipindosen bør vurderes.

Fluoksetin, en CYP3A-hemmer, kan hemme metabolismen av nifedipin og øke eksponeringen for nifedipin under samtidig behandling. Blodtrykket bør overvåkes og en reduksjon av nifedipindosen bør vurderes.

Valproinsyre kan øke eksponeringen for nifedipin under samtidig behandling. Blodtrykket bør overvåkes og en dosereduksjon av nifedipin bør vurderes.

fenytoin, fenobarbital og karbamazepin: Nifedipin metaboliseres av CYP3A. Samtidig administrering av nifedipin 10 mg kapsel og 60 mg nifedipin kappekjernetablett med fenytoin, en induser av CYP3A, reduserte AUC og Cmax for nifedipin med omtrent 70 %. Fenobarbital og karbamazepin er også indusere av CYP3A. Alternativ antihypertensiv behandling bør vurderes hos pasienter som tar fenytoin, fenobarbital og karbamazepin.

Antiemetiske stoffer

Dolasetron: Hos pasienter som tok dolasetron oralt eller intravenøst og nifedipin, ble det ikke vist noen effekt på clearance av hydrodolasetron.

Immundempende legemidler

Takrolimus: Takrolimus har vist seg å bli metabolisert via CYP3A-systemet. Nifedipin har vist seg å hemme metabolismen av takrolimus in vitro. Transplanterte pasienter på takrolimus og nifedipin krevde fra 26 % til 38 % mindre doser enn pasienter som ikke fikk nifedipin. Nifedipin kan øke eksponeringen for takrolimus. Når nifedipin gis samtidig med takrolimus bør blodkonsentrasjonen av takrolimus overvåkes og en reduksjon av takrolimusdosen vurderes.

Sirolimus: En enkeltdose på 60 mg nifedipin og en enkeltdose på 10 mg sirolimus mikstur ble administrert til 24 friske frivillige. Klinisk signifikante farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner ble ikke observert.

Glukosesenkende legemidler

Pioglitazon: Samtidig administrering av pioglitazon i 7 dager med 30 mg nifedipin ER administrert oralt qd i 4 dager til mannlige og kvinnelige frivillige, resulterte i minste kvadratiske middelverdier (90 % KI) for uendret nifedipin på 0,83 (0,73-0,95) for Cmax og 0,88 ( 0,80-0,96) for AUC i forhold til nifedipin monoterapi. På grunn av den høye variasjonen av nifedipins farmakokinetikk, er den kliniske betydningen av dette funnet ukjent.

Rosiglitazon: Samtidig administrering av rosiglitazon (4 mg to ganger daglig) har ikke vist seg å ha noen klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til nifedipin.

Metformin: En enkeltdose metformin-nifedipin interaksjonsstudie hos normale friske frivillige viste at samtidig administrering av nifedipin økte plasmametformin Cmax og AUC med henholdsvis 20 % og 9 % og økte mengden metformin som skilles ut i urinen. Tmax og halveringstid var upåvirket. Nifedipin ser ut til å øke absorpsjonen av metformin.

Miglitol: Ingen effekt av miglitol ble observert på farmakokinetikken og farmakodynamikken til nifedipin.

Repaglinid: Samtidig administrering av 10 mg nifedipin med en enkeltdose på 2 mg repaglinid (etter 4 dager nifedipin 10 mg tid og repaglinid 2 mg tid) resulterte i uendrede AUC- og Cmax-verdier for begge legemidlene.

akarbose: Nifedipin har en tendens til å produsere hyperglykemi og kan føre til tap av glukosekontroll. Hvis nifedipin gis samtidig med akarbose, bør blodsukkernivået overvåkes nøye og en dosejustering av nifedipin vurderes.

Legemidler som forstyrrer matabsorpsjon

Orlistat: Hos 17 normalvektige personer som fikk orlistat 120 mg tid i 6 dager, endret ikke orlistat biotilgjengeligheten til 60 mg nifedipin (tabletter med forlenget frigjøring).

Kosttilskudd

Grapefrukt juice: Hos friske frivillige økte en enkeltdose samtidig administrasjon av 250 ml dobbel styrke grapefruktjuice med 10 mg nifedipin AUC og Cmax med faktorer på henholdsvis 1,35 og 1,13. Svelging av gjentatte doser grapefruktjuice (5 x 200 ml på 12 timer) etter administrering av 20 mg nifedipin ER økte AUC og Cmax for nifedipin med en faktor 2. Grapefruktjuice bør unngås av pasienter på nifedipin. Inntaket av grapefruktjuice bør stoppes minst 3 dager før oppstart av pasienter med nifedipin.

Urter

Johannesurt: Johannesurt er en induser av CYP3A og kan redusere eksponeringen for nifedipin. Alternativ antihypertensiv behandling bør vurderes hos pasienter der johannesurtbehandling er nødvendig.

CYP2D6 sondemedikament

Debrisokin: Hos friske frivillige endret ikke forbehandling med nifedipin 20 mg tid i 5 dager det metabolske forholdet mellom hydroksydebrisokin og debrisokin målt i urin etter en enkeltdose på 10 mg debrisokin. Det er derfor usannsynlig at nifedipin in vivo hemmer metabolismen av andre legemidler som er substrater for CYP2D6.

ADVARSLER

Overdreven hypotensjon

Selv om den hypotensive effekten av nifedipin hos de fleste pasienter er beskjeden og godt tolerert, har enkelte pasienter hatt overdreven og dårlig tolerert hypotensjon. Disse responsene har vanligvis oppstått under initial titrering eller ved påfølgende oppjustering av dosen, og kan være mer sannsynlig hos pasienter som samtidig bruker betablokkere.

Alvorlig hypotensjon og/eller økt væskevolumbehov er rapportert hos pasienter som fikk kapsler med umiddelbar frigjøring sammen med en betablokker og som gjennomgikk koronar bypass-operasjon med høydose fentanylanestesi. Interaksjonen med høydose fentanyl ser ut til å skyldes kombinasjonen av nifedipin og en betablokker, men muligheten for at den kan oppstå med nifedipin alene, med lave doser fentanyl, ved andre kirurgiske prosedyrer eller med andre narkotiske analgetika kan ikke utelukket. Hos nifedipin-behandlede pasienter der kirurgi med høydose fentanylanestesi vurderes, bør legen være klar over disse potensielle problemene, og hvis pasientens tilstand tillater det, bør det gis tilstrekkelig tid (minst 36 timer) til at nifedipin kan vaskes ut av kroppen før operasjonen.

Økt angina og/eller hjerteinfarkt

sjeldne tilfeller har pasienter, spesielt de som har alvorlig obstruktiv koronarsykdom, utviklet veldokumentert økt frekvens, varighet og/eller alvorlighetsgrad av angina eller akutt hjerteinfarkt ved oppstart av nifedipin eller ved doseøkning. Mekanismen for denne effekten er ikke etablert.

Betablokkeringsuttak

Når du avbryter en betablokker, er det viktig å trappe ned dosen, hvis mulig, i stedet for å stoppe brått før du begynner med nifedipin. Pasienter som nylig har sluttet med betablokkere kan utvikle et abstinenssyndrom med økt angina, sannsynligvis relatert til økt følsomhet for katekolaminer. Oppstart av nifedipinbehandling vil ikke forhindre denne forekomsten og har noen ganger blitt rapportert å øke den.

Kongestiv hjertesvikt

sjeldne tilfeller har pasienter (vanligvis mens de får en betablokker) utviklet hjertesvikt etter å ha startet nifedipin. Pasienter med tett aortastenose kan ha større risiko for en slik hendelse, ettersom avlastningseffekten av nifedipin forventes å være til mindre fordel for disse pasientene, på grunn av deres faste impedans for å strømme over aortaklaffen.

FORHOLDSREGLER

Generell

Hypotensjon

Fordi nifedipin reduserer perifer vaskulær motstand, anbefales nøye overvåking av blodtrykket under den første administrasjonen og titreringen av Adalat CC. Tett observasjon anbefales spesielt for pasienter som allerede tar medisiner som er kjent for å senke blodtrykket (se ADVARSLER ).

Perifert ødem

Mildt til moderat perifert ødem oppstår på en doseavhengig måte med Adalat CC. Den placebo-subtraherte raten er omtrent 8 % ved 30 mg, 12 % ved 60 mg og 19 % ved 90 mg daglig. Dette ødemet er et lokalisert fenomen som antas å være assosiert med vasodilatasjon av avhengige arterioler og små blodårer og ikke på grunn av venstre ventrikkeldysfunksjon eller generalisert væskeretensjon. Hos pasienter hvis hypertensjon er komplisert av kongestiv hjertesvikt, bør det utvises forsiktighet for å skille dette perifere ødemet fra effekten av økende venstre ventrikkeldysfunksjon.

Bruk hos cirrhotiske pasienter

Clearance av nifedipin er redusert og systemisk eksponering økt hos pasienter med cirrhose. Det er ukjent hvordan systemisk eksponering kan endres hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nøye overvåking og dosereduksjon kan være nødvendig; vurdere å starte behandlingen med den laveste tilgjengelige dosen.

Laboratorietester

Sjeldne, vanligvis forbigående, men av og til signifikante økninger av enzymer som alkalisk fosfatase, CPK, LDH, SGOT og SGPT har blitt observert. Forholdet til nifedipinbehandling er usikkert i de fleste tilfeller, men sannsynlig i noen. Disse laboratorieavvikene har sjelden vært assosiert med kliniske symptomer; kolestase med eller uten gulsott er imidlertid rapportert. En liten økning (

Nifedipin, som andre kalsiumkanalblokkere, reduserer blodplateaggregering in vitro. Begrensede kliniske studier har vist en moderat, men statistisk signifikant reduksjon i blodplateaggregering og økt blødningstid hos noen nifedipinpasienter. Dette antas å være en funksjon av hemming av kalsiumtransport over blodplatemembranen. Ingen klinisk betydning for disse funnene er påvist.

Positiv direkte Coombs' test med eller uten hemolytisk anemi er rapportert, men en årsakssammenheng mellom nifedipinadministrasjon og positiviteten til denne laboratorietesten, inkludert hemolyse, kunne ikke fastslås.

Selv om nifedipin har blitt brukt trygt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og har blitt rapportert å ha en gunstig effekt i visse tilfeller, er sjeldne reversible økninger i BUN og serumkreatinin rapportert hos pasienter med eksisterende kronisk nyreinsuffisiens. Forholdet til nifedipinbehandling er usikkert i de fleste tilfeller, men sannsynlig i noen.

Karsinogenese, mutagenese, svekkelse av fruktbarhet

Nifedipin ble gitt oralt til rotter i to år og ble ikke vist å være kreftfremkallende. Når det ble gitt til rotter før paring, forårsaket nifedipin redusert fertilitet ved en dose på omtrent 30 ganger den maksimale anbefalte dosen til mennesker. Det er en litteraturrapport om reversibel reduksjon i evnen til menneskelig sæd fra et begrenset antall infertile menn som tar anbefalte doser nifedipin for å binde seg til og befrukte et egg in vitro. Mutagenitetsstudier in vivo var negative.

Svangerskap

Graviditetskategori C

Hos gnagere, kaniner og aper har nifedipin vist seg å ha en rekke embryotoksiske, placentotoksiske, teratogene og føtotoksiske effekter, inkludert forkrøplede fostre (rotter, mus og kaniner), digitale anomalier (rotter og kaniner), ribbeindeformiteter (mus), ganespalte (mus), små morkaker og underutviklede chorionvilli (aper), embryonale og fosterdødsfall (rotter, mus og kaniner), forlenget graviditet (rotter; ikke evaluert hos andre arter) og redusert neonatal overlevelse (rotter; ikke evaluert i andre arter). På en mg/kg- eller mg/m²-basis er noen av dosene assosiert med disse ulike effektene høyere enn den maksimale anbefalte humane dosen og noen er lavere, men alle er innenfor en størrelsesorden av den.

De digitale anomaliene man ser hos nifedipineksponerte kaninunger er slående like de man ser hos valper eksponert for fenytoin, og disse ligner igjen på de falangeale deformitetene som er den vanligste misdannelsen man ser hos menneskebarn med in utero eksponering for fenytoin.

Ut fra tilgjengelige kliniske bevis er det ikke identifisert en spesifikk prenatal risiko. Det er imidlertid rapportert en økning i perinatal asfyksi, keisersnitt, prematuritet og intrauterin vekstretardasjon.

Nøye overvåking av blodtrykket må utføres hos gravide kvinner når nifedipin administreres i kombinasjon med IV magnesiumsulfat på grunn av muligheten for et for høyt blodtrykksfall som kan skade mor og foster.

Det finnes ingen tilstrekkelige og godt kontrollerte studier på gravide kvinner.

Ammende mødre

Nifedipin skilles ut i morsmelk. Ammende mødre anbefales ikke å amme babyene sine når de tar stoffet.

Pediatrisk bruk

Sikkerheten og effekten av Adalat 30 mg CC hos pediatriske pasienter er ikke fastslått.

Geriatrisk bruk

Selv om små farmakokinetiske studier har identifisert økt halveringstid og økt Cmax og AUC (se KLINISK FARMAKOLOGI : Farmakokinetikk og metabolisme ), inkluderte ikke kliniske studier av nifedipin tilstrekkelig antall forsøkspersoner i alderen 65 år og over til å avgjøre om de responderer annerledes enn yngre forsøkspersoner. Annen rapportert klinisk erfaring har ikke identifisert forskjeller i respons mellom eldre og yngre pasienter. Generelt bør dosevalg for en eldre pasient være forsiktig, vanligvis fra den lave enden av doseringsområdet, noe som gjenspeiler den høyere frekvensen av nedsatt lever-, nyre- eller hjertefunksjon, og samtidig sykdom eller annen medikamentell behandling.

Pasienter med galaktoseintoleranse

Siden dette legemidlet inneholder laktose, bør ikke pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, Lapp lactase-mangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon ta dette legemidlet.

OVERDOSE

Erfaring med overdosering av nifedipin er begrenset. Symptomer forbundet med alvorlig overdosering av nifedipin inkluderer tap av bevissthet, blodtrykksfall, hjerterytmeforstyrrelser, metabolsk acidose, hypoksi, kardiogent sjokk med lungeødem. Generelt krever overdosering med nifedipin som fører til uttalt hypotensjon aktiv kardiovaskulær støtte, inkludert overvåking av kardiovaskulær og respiratorisk funksjon, forhøyede ekstremiteter, fornuftig bruk av kalsiuminfusjon, pressormidler og væsker. Etter oralt inntak er grundig mageskylling indisert, om nødvendig i kombinasjon med skylling av tynntarmen. I tilfeller som involverer overdosering av et saktefrigjørende produkt som nifedipin, må eliminasjonen være så fullstendig som mulig, inkludert fra tynntarmen, for å forhindre påfølgende absorpsjon av virkestoffet. Ytterligere væske eller volum må administreres med forsiktighet på grunn av risikoen for væskeoverbelastning.

Clearance av nifedipin forventes å bli forlenget hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. Siden nifedipin er sterkt proteinbundet, vil dialyse sannsynligvis ikke ha noen fordel; plasmaferese kan imidlertid være fordelaktig.

Det har vært rapportert ett tilfelle av massiv overdosering med tabletter av en annen forlenget frigivelsesformulering av nifedipin. Hovedeffekten av inntak av ca. 4800 mg nifedipin hos en ung mann som forsøkte selvmord som et resultat av kokainindusert depresjon var innledende svimmelhet, hjertebank, rødme og nervøsitet. I løpet av flere timer etter inntak utviklet det seg kvalme, oppkast og generalisert ødem. Ingen signifikant hypotensjon var synlig ved presentasjon, 18 timer etter inntak. Blodkjemiavvik besto av en mild, forbigående økning av serumkreatinin, og beskjedne økninger av LDH og CPK, men normal SGOT. Vitale tegn forble stabile, ingen elektrokardiografiske abnormiteter ble notert og nyrefunksjonen ble normalisert innen 24 til 48 timer med rutinemessige støttetiltak alene. Ingen langvarige følgetilstander ble observert.

Effekten av et enkelt 900 mg inntak av nifedipinkapsler hos en deprimert anginapasient på trisykliske antidepressiva var bevisstløshet innen 30 minutter etter inntak, og dyp hypotensjon, som responderte på kalsiuminfusjon, pressormidler og væskeerstatning. En rekke EKG-avvik ble sett hos denne pasienten med en historie med grenblokk, inkludert sinusbradykardi og varierende grad av AV-blokk. Disse dikterte profylaktisk plassering av en midlertidig ventrikulær pacemaker, men forsvant ellers spontant. Betydelig hyperglykemi ble først sett hos denne pasienten, men plasmaglukosenivåene normaliserte seg raskt uten ytterligere behandling.

En ung hypertensiv pasient med avansert nyresvikt inntok 280 mg nifedipinkapsler på en gang, med resulterende markert hypotensjon som responderte på kalsiuminfusjon og væsker. Ingen AV-ledningsavvik, arytmier eller uttalte endringer i hjertefrekvens ble notert, og det var heller ingen ytterligere forverring av nyrefunksjonen.

Bradykardiale hjerterytmeforstyrrelser kan behandles symptomatisk med ß-sympathomimetika, og ved livstruende bradykardiale forstyrrelser av hjerterytmen kan midlertidig pacemakerbehandling være tilrådelig.

KONTRAINDIKASJONER

Samtidig administrering med sterke P450-induktorer, som rifampin, er kontraindisert siden effekten av nifedipin-tabletter kan reduseres betydelig. (Se NARKOTIKAHANDEL )

Nifedipin må ikke brukes i tilfeller av kardiogent sjokk.

Adalat er kontraindisert hos pasienter med kjent overfølsomhet overfor en hvilken som helst komponent i tabletten.

KLINISK FARMAKOLOGI

Nifedipin er en kalsiumiontilstrømningshemmer (saktekanalblokker eller kalsiumionantagonist) som hemmer den transmembrane tilstrømningen av kalsiumioner inn i vaskulær glatt muskulatur og hjertemuskulatur. De kontraktile prosessene til vaskulær glatt muskel og hjertemuskel er avhengig av bevegelsen av ekstracellulære kalsiumioner inn i disse cellene gjennom spesifikke ionekanaler. Nifedipin hemmer selektivt kalsiumiontilstrømning over cellemembranen i vaskulær glatt muskel og hjertemuskel uten å endre serumkalsiumkonsentrasjonen.

Virkningsmekanismen

Mekanismen som nifedipin reduserer arterielt blodtrykk involverer perifer arteriell vasodilatasjon og følgelig en reduksjon i perifer vaskulær motstand. Den økte perifere vaskulære motstanden, en underliggende årsak til hypertensjon, skyldes en økning i aktiv spenning i den vaskulære glatte muskelen. Studier har vist at økningen i aktiv spenning reflekterer en økning i cytosolisk fritt kalsium.

Nifedipin er en perifer arteriell vasodilatator som virker direkte på vaskulær glatt muskulatur. Bindingen av nifedipin til spenningsavhengige og muligens reseptoropererte kanaler i vaskulær glatt muskulatur resulterer i en hemming av kalsiumtilstrømning gjennom disse kanalene. Lagrene av intracellulært kalsium i vaskulær glatt muskulatur er begrenset og derfor avhengig av tilstrømningen av ekstracellulært kalsium for at sammentrekning skal oppstå. Reduksjonen i kalsiumtilstrømning av nifedipin forårsaker arteriell vasodilatasjon og redusert perifer vaskulær motstand som resulterer i redusert arterielt blodtrykk.

Farmakokinetikk og metabolisme

Nifedipin absorberes fullstendig etter oral administrering. Biotilgjengeligheten av nifedipin som Adalat CC i forhold til nifedipin med umiddelbar frigjøring er i området 84–89 %. Etter inntak av Adalat CC-tabletter under fastende forhold, topper plasmakonsentrasjonen ca. 2,5-5 timer med en andre liten topp eller skulder som er tydelig ca. 6-12 timer etter dose. Eliminasjonshalveringstiden for nifedipin administrert som Adalat CC er omtrent 7 timer i motsetning til den kjente 2 timers eliminasjonshalveringstiden for nifedipin administrert som en kapsel med umiddelbar frigjøring.

Når Adalat CC administreres som multipler av 30 mg tabletter over et doseområde på 30 mg til 90 mg, er arealet under kurven (AUC) doseproporsjonalt; maksimal plasmakonsentrasjon for 90 mg dosen gitt som 3 x 30 mg er imidlertid 29 % høyere enn forutsagt fra 30 mg og 60 mg dosene.

To 30 mg Adalat CC tabletter kan byttes ut med en 60 mg Adalat CC tablett. Tre 30 mg Adalat CC-tabletter gir imidlertid vesentlig høyere Cmax-verdier enn etter en enkelt 90 mg Adalat 20 mg CC-tablett. Tre 30 mg tabletter bør derfor ikke anses som utskiftbare med en 90 mg tablett.

En gang daglig dosering av Adalat CC under fastende forhold resulterer i reduserte fluktuasjoner i plasmakonsentrasjonen av nifedipin sammenlignet med tiddosering med nifedipinkapsler med umiddelbar frigjøring. Gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon av nifedipin etter en 90 mg Adalat 30 mg CC-tablett, administrert under fastende forhold, er omtrent 115 ng/ml. Når Adalat CC gis umiddelbart etter et fettrikt måltid hos friske frivillige, er det en gjennomsnittlig økning på 60 % i maksimal plasma nifedipinkonsentrasjon, en forlengelse av tiden til toppkonsentrasjon, men ingen signifikant endring i AUC. Plasmakonsentrasjoner av nifedipin når Adalat 20 mg CC tas etter et fett måltid resulterer i litt lavere topper sammenlignet med den samme daglige dosen av formuleringen med umiddelbar frigjøring administrert i tre oppdelte doser. Dette kan delvis skyldes at Adalat CC er mindre biotilgjengelig enn formuleringen med umiddelbar frigjøring.

Nifedipin metaboliseres i stor grad til svært vannløselige, inaktive metabolitter som står for 60 % til 80 % av dosen som skilles ut i urinen. Bare spor (mindre enn 0,1 % av dosen) av uendret form kan påvises i urinen. Resten skilles ut i avføringen i metabolisert form, mest sannsynlig som et resultat av galleutskillelse.

Nifedipin metaboliseres via cytokrom P450 3A4-systemet. Legemidler som er kjent for å enten hemme eller indusere dette enzymsystemet kan endre den første passasjen eller clearance av nifedipin.

Ingen studier er utført med Adalat 30 mg CC hos pasienter med nyresvikt; signifikante endringer i farmakokinetikken til nifedipin-kapsler med umiddelbar frigjøring er imidlertid ikke rapportert hos pasienter som gjennomgår hemodialyse eller kronisk ambulatorisk peritonealdialyse. Siden absorpsjonen av nifedipin fra Adalat CC kan modifiseres av nyresykdom, bør det utvises forsiktighet ved behandling av slike pasienter.

Fordi nifedipin metaboliseres via cytokrom P450 3A4-systemet, kan dets farmakokinetikk bli endret hos pasienter med kronisk leversykdom. Adalat 20 mg CC har ikke blitt studert hos pasienter med leversykdom; Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon (levercirrhose) har imidlertid nifedipin en lengre eliminasjonshalveringstid og høyere biotilgjengelighet enn hos friske frivillige.

Graden av proteinbinding av nifedipin er høy (92%-98%). Proteinbinding kan være sterkt redusert hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon.

Etter administrering av Adalat 30 mg CC til friske eldre menn og kvinner (alder > 60 år), er gjennomsnittlig Cmax 36 % høyere og gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon 70 % høyere enn hos yngre pasienter.

Hos friske forsøkspersoner var eliminasjonshalveringstiden for en annen nifedipinformulering med vedvarende frigjøring lengre hos eldre forsøkspersoner (6,7 timer) sammenlignet med unge forsøkspersoner (3,8 timer) etter oral administrering. En redusert clearance ble også observert hos eldre (348 ml/min) sammenlignet med unge forsøkspersoner (519 ml/min) etter intravenøs administrering.

Samtidig administrering av nifedipin og grapefruktjuice resulterer i opptil 2 ganger økning i AUC og Cmax på grunn av hemming av CYP3A-relatert first-pass metabolisme. Inntak av grapefrukt og grapefruktjuice bør unngås mens du tar nifedipin.

Kliniske studier

Adalat 10 mg CC ga doserelaterte reduksjoner i systolisk og diastolisk blodtrykk som vist i to dobbeltblinde, randomiserte, placebokontrollerte studier der over 350 pasienter ble behandlet med Adalat CC 30, 60 eller 90 mg én gang daglig i 6 uker. I den første studien ble Adalat 10 mg CC gitt som monoterapi, og i den andre studien ble Adalat 20 mg CC lagt til en betablokker hos pasienter som ikke ble kontrollert med en betablokker alene. Gjennomsnittlig bunn (24 timer etter dose) blodtrykksresultater fra disse studiene er vist nedenfor:

GJENNOMSNITTEL REDUKSJONER I BLODTRYKK PÅ LIGGJØRN (mmHg) SYSTOLISK/DIASTOLISK

Lav-/topp-forhold estimert fra 24-timers blodtrykksovervåking varierte fra 41 %-78 % for diastolisk og 46 %-91 % for systolisk blodtrykk.

Hemodynamikk

Som andre saktekanalblokkere, utøver nifedipin en negativ inotrop effekt på isolert myokardvev. Dette er sjelden, om noen gang, sett hos intakte dyr eller mennesker, sannsynligvis på grunn av refleksresponser på dens vasodilaterende effekter. Hos mennesker reduserer nifedipin perifer vaskulær motstand som fører til et fall i systolisk og diastolisk trykk, vanligvis minimalt hos normotensive frivillige (mindre enn 5-10 mm Hg systolisk), men noen ganger større. Med Adalat 30mg CC, er ikke disse reduksjonene i blodtrykket ledsaget av noen signifikant endring i hjertefrekvens. Hemodynamiske studier av formuleringen av nifedipin med umiddelbar frigjøring hos pasienter med normal ventrikkelfunksjon har generelt funnet en liten økning i hjerteindeks uten store effekter på ejeksjonsfraksjon, venstre ventrikkel endediastolisk trykk (LVEDP) eller volum (LVEDV). Hos pasienter med nedsatt ventrikkelfunksjon har de fleste akutte studier vist en viss økning i ejeksjonsfraksjon og reduksjon i venstre ventrikkelfyllingstrykk.

Elektrofysiologiske effekter

Selv om nifedipin, som andre medlemmer av sin klasse, forårsaker en lett depresjon av sinoatrial nodefunksjon og atrioventrikulær ledning i isolerte myokardpreparater, har slike effekter ikke blitt sett i studier på intakte dyr eller hos mennesker. I formelle elektrofysiologiske studier, hovedsakelig hos pasienter med normale ledningssystemer, har nifedipin administrert som kapsel med umiddelbar frigjøring ikke hatt en tendens til å forlenge atrioventrikulær ledning eller sinusknutegjenopprettingstid, eller å redusere sinushastigheten.

PASIENTINFORMASJON

Adalat CC er en tablett med forlenget frigjøring og bør svelges hel og tas på tom mage. Det bør ikke gis sammen med mat. Ikke tygg, del eller knus tabletter.