Hytrin 1mg, 2mg, 5mg Terazosin hydrochloride Bruk, bivirkninger og dosering. Pris i nettapotek. Generisk medisin uten resept.

Hva er Hytrin og hvordan brukes det?

Hytrin er en reseptbelagt medisin som brukes til å behandle symptomer på forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi) og høyt blodtrykk (hypertensjon). Hytrin 1mg kan brukes alene eller sammen med andre medisiner.

Hytrin tilhører en klasse legemidler som kalles alfablokkere, antihypertensiva; BPH, alfablokkere.

Det er ikke kjent om Hytrin er trygt og effektivt hos barn.

Hva er de mulige bivirkningene av Hytrin 1mg?

Hytrin 5mg kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert:

  . raske eller bankende hjerteslag, . flagrende i brystet, . svimmelhet, . hevelse i hender, ankler eller føtter, og . penisereksjon som er smertefull eller varer i 4 timer eller lenger

Få medisinsk hjelp med en gang hvis du har noen av symptomene nevnt ovenfor.

De vanligste bivirkningene av Hytrin inkluderer:

  . svakhet, . svimmelhet, . døsighet, . tett eller rennende nese, og . opphovning

Fortell legen dersom du har noen bivirkninger som plager deg eller som ikke går over.

Dette er ikke alle mulige bivirkninger av Hytrin. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.

Ring legen din for medisinsk råd om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til FDA på 1-800-FDA-1088.

BESKRIVELSE

HYTRIN (terazosinhydroklorid), et alfa-1-selektivt adrenoreseptorblokkerende middel, er et kinazolinderivat representert av følgende kjemiske navn og strukturformel:

(RS)-Piperazin, 1-(4-amino-6,7-dimetoksy-2-kinazolinyl)-4-[(tetra-hydro-2-furanyl)karbonyl]-, monohydroklorid, dihydrat.

HYTRIN®  (terazosin hydrochloride) Structural Formula Illustration

Terazosinhydroklorid er et hvitt, krystallinsk stoff, fritt løselig i vann og isotonisk saltvann og har en molekylvekt på 459,93. HYTRIN-tabletter (terazosinhydrokloridtabletter) for oralt inntak leveres i fire doseringsstyrker som inneholder terazosinhydroklorid tilsvarende 1 mg, 2 mg, 5 mg eller 10 mg terazosin.

Inaktive ingredienser

mg tablett: maisstivelse, laktose, magnesiumstearat, povidon og talkum.

2 mg tablett: maisstivelse, FD&C Yellow No. 6, laktose, magnesiumstearat, povidon og talkum.

5 mg tablett: maisstivelse, jernoksid, laktose, magnesiumstearat, povidon og talkum.

10 mg tablett: maisstivelse, D&C Yellow No. 10, FD&C Blue No. 2, laktose, magnesiumstearat, povidon og talkum.

INDIKASJONER

HYTRIN (terazosinhydroklorid) er indisert for behandling av symptomatisk benign prostatahyperplasi (BPH). Det er en rask respons, med omtrent 70 % av pasientene som opplever økt urinstrøm og bedring av symptomer på BPH når de behandles med HYTRIN (terazosin hcl). De langsiktige effektene av HYTRIN (terazosin hcl) på forekomsten av kirurgi, akutt urinobstruksjon eller andre komplikasjoner av BPH er ennå ikke fastslått.

HYTRIN (terazosin hcl) tabletter er også indisert for behandling av hypertensjon. HYTRIN (terazosin hcl) tabletter kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antihypertensiva som diuretika eller beta-adrenerge blokkere.

DOSERING OG ADMINISTRASJON

Hvis administrering av HYTRIN (terazosin hcl) avbrytes i flere dager, bør behandlingen gjenopptas ved bruk av det initiale doseringsregimet.

Benign prostatahyperplasi

Startdose

1 mg ved sengetid er startdosen for alle pasienter, og denne dosen bør ikke overskrides som startdose. Pasienter bør følges nøye under initial administrering for å minimere risikoen for alvorlig hypotensiv respons.

Etterfølgende doser

Dosen bør økes trinnvis til 2 mg, 5 mg eller 10 mg én gang daglig for å oppnå ønsket forbedring av symptomer og/eller strømningshastigheter. Doser på 10 mg én gang daglig er vanligvis nødvendig for den kliniske responsen. Derfor kan behandling med 10 mg i minimum 4–6 uker være nødvendig for å vurdere om en gunstig respons er oppnådd. Noen pasienter oppnår kanskje ikke en klinisk respons til tross for passende titrering. Selv om noen ekstra pasienter responderte på en daglig dose på 20 mg, var det ikke et tilstrekkelig antall pasienter studert til å trekke definitive konklusjoner om denne dosen. Det er utilstrekkelig data til å støtte bruken av høyere doser for de pasientene som viser utilstrekkelig eller ingen respons på 20 mg daglig.

Bruk sammen med andre legemidler

Forsiktighet bør utvises når HYTRIN (terazosin hcl) tabletter administreres samtidig med andre antihypertensiva, spesielt kalsiumkanalblokkeren verapamil, for å unngå muligheten for å utvikle betydelig hypotensjon. Når du bruker HYTRIN (terazosin hcl) tabletter og andre antihypertensiva samtidig, kan dosereduksjon og retitrering av begge midlene være nødvendig (se FORHOLDSREGLER ). Samtidig administrering av HYTRIN (terazosin hcl) med en PDE-5-hemmer kan resultere i additive blodtrykkssenkende effekter og symptomatisk hypotensjon; derfor bør PDE-5-hemmerbehandling startes med laveste dose hos pasienter som tar HYTRIN (terazosin hcl).

Hypertensjon

Dosen av HYTRIN (terazosin hcl) og doseintervallet (12 eller 24 timer) bør justeres i henhold til pasientens individuelle blodtrykksrespons. Følgende er en veiledning for administrasjonen:

Startdose

mg ved sengetid er startdosen for alle pasienter, og denne dosen bør ikke overskrides. Dette initiale doseringsregimet bør følges strengt for å minimere potensialet for alvorlige hypotensive effekter.

Etterfølgende doser

Dosen kan økes sakte for å oppnå ønsket blodtrykksrespons. Det vanlige anbefalte doseområdet er 1 mg til 5 mg administrert én gang daglig; noen pasienter kan imidlertid ha nytte av doser så høye som 20 mg per dag. Doser over 20 mg ser ikke ut til å gi ytterligere blodtrykkseffekt, og doser over 40 mg er ikke studert. Blodtrykket bør overvåkes ved slutten av doseringsintervallet for å være sikker på at kontrollen opprettholdes gjennom hele intervallet. Det kan også være nyttig å måle blodtrykket 2-3 timer etter dosering for å se om maksimal- og minimumsresponsen er like, og for å vurdere symptomer som svimmelhet eller hjertebank som kan skyldes overdreven hypotensiv respons. Hvis responsen er vesentlig redusert etter 24 timer, kan en økt dose eller bruk av et regime to ganger daglig vurderes. Hvis administrasjonen av terazosin avbrytes i flere dager eller lenger, bør behandlingen gjenopptas med det initiale doseringsregimet. I kliniske studier, bortsett fra startdosen, ble dosen gitt om morgenen.

Bruk sammen med andre stoffer

(se ovenfor )

HVORDAN LEVERES

HYTRIN 5mg tabletter (terazosinhydrokloridtabletter) er tilgjengelig i fire doseringsstyrker:

1 mg , hvite tabletter (bærer Abbott "A"-logo og Abbo-koden DF): Flasker på 100 ( NDC 0074-3322-13).

2 mg , oransje tabletter (bærer Abbott "A"-logo og Abbo-koden DH): Flasker på 100 ( NDC 0074-3323-13).

5 mg , solbrune tabletter (bærer Abbott "A"-logo og Abbo-Code DJ): Flasker på 100 ( NDC 0074-3324-13).

10 mg , grønne tabletter (bærer Abbott "A"-logo og Abbo-koden DI): Flasker på 100 ( NDC 0074-3325-13).

Anbefalt oppbevaring

Oppbevares under 30°C (86°F).

Abbott Laboratories. North Chicago, IL 60064, USA

BIVIRKNINGER

Benign prostatahyperplasi

Forekomsten av uønskede hendelser som oppstår ved behandling har blitt fastslått fra kliniske studier utført over hele verden. Alle bivirkninger rapportert under disse studiene ble registrert som bivirkninger. Insidensratene presentert nedenfor er basert på kombinerte data fra seks placebokontrollerte studier som involverer administrering én gang daglig av terazosin i doser fra 1 til 20 mg. Tabell 1 oppsummerer de bivirkningene som er rapportert for pasienter i disse studiene når forekomsten i terazosingruppen var minst 1 % og var høyere enn for placebogruppen, eller der reaksjonen er av klinisk interesse. Asteni, postural hypotensjon, svimmelhet, somnolens, nesetetthet/rhinitt og impotens var de eneste hendelsene som var signifikant (p ≤ 0,05) mer vanlig hos pasienter som fikk terazosin enn hos pasienter som fikk placebo. Forekomsten av urinveisinfeksjon var signifikant lavere hos pasientene som fikk terazosin enn hos pasientene som fikk placebo. En analyse av forekomsten av hypotensive bivirkninger (se FORHOLDSREGLER justert for lengden på medikamentell behandling har vist at risikoen for hendelsene er størst i løpet av de første sju behandlingsdagene, men fortsetter til alle tidsintervaller.

Ytterligere bivirkninger er rapportert, men disse kan generelt ikke skilles fra symptomer som kan ha oppstått i fravær av eksponering for terazosin. Sikkerhetsprofilen til pasienter behandlet i den åpne langtidsstudien var lik den som ble observert i de kontrollerte studiene.

Bivirkningene var vanligvis forbigående og milde eller moderate i intensitet, men noen ganger var de alvorlige nok til å avbryte behandlingen. I de placebokontrollerte kliniske studiene var frekvensen av for tidlig avslutning på grunn av bivirkninger ikke statistisk forskjellig mellom placebo- og terazosingruppene. Bivirkningene som var plagsomme, bedømt ved at de ble rapportert som årsaker til seponering av behandlingen av minst 0,5 % av terazosingruppen og ble rapportert oftere enn i placebogruppen, er vist i tabell 2.

Hypertensjon

Forekomsten av bivirkninger er konstatert fra kliniske studier utført hovedsakelig i USA. Alle uønskede opplevelser (hendelser) rapportert under disse studiene ble registrert som bivirkninger. Prevalensratene presentert nedenfor er basert på kombinerte data fra fjorten placebokontrollerte studier som involverer administrering én gang daglig av terazosin, som monoterapi eller i kombinasjon med andre antihypertensiva, i doser fra 1 til 40 mg. Tabell 3 oppsummerer de uønskede erfaringene rapportert for pasienter i disse studiene der prevalensraten i terazosingruppen var minst 5 %, hvor prevalensraten for terazosingruppen var minst 2 % og var høyere enn prevalensraten for placebogruppen. , eller hvor reaksjonen er av spesiell interesse. Asteni, tåkesyn, svimmelhet, nesetetthet, kvalme, perifert ødem, hjertebank og somnolens var de eneste symptomene som var signifikant (p

Ytterligere bivirkninger er rapportert, men disse kan generelt ikke skilles fra symptomer som kan ha oppstått i fravær av eksponering for terazosin. Følgende tilleggsbivirkninger ble rapportert av minst 1 % av 1987 pasienter som fikk terazosin i kontrollerte eller åpne, kort- eller langsiktige kliniske studier eller har blitt rapportert under markedsføringserfaring:

Kroppen som en helhet

brystsmerter, ansiktsødem, feber, magesmerter, nakkesmerter, skuldersmerter

Sirkulasjonssystem

arytmi, vasodilatasjon

Fordøyelsessystemet

forstoppelse, diaré, munntørrhet, dyspepsi, flatulens, oppkast

Metabolske/ernæringsforstyrrelser

gikt

Muskel- og skjelettsystemet

artralgi, leddgikt, leddlidelse, myalgi

Nervesystemet

angst, søvnløshet

Luftveiene

bronkitt, forkjølelsessymptomer, neseblødning, influensasymptomer, økt hoste, faryngitt, rhinitt

Hud og vedheng

kløe, utslett, svette

Spesielle sanser

unormalt syn, konjunktivitt, tinnitus

Urogenital system

urinfrekvens, urininkontinens primært rapportert hos postmenopausale kvinner, urinveisinfeksjon.

Bivirkningene var vanligvis milde eller moderate i intensitet, men noen ganger var de alvorlige nok til å avbryte behandlingen. Bivirkningene som var mest plagsomme, bedømt ved at de ble rapportert som årsaker til seponering av behandlingen av minst 0,5 % av terazosingruppen og ble rapportert oftere enn i placebogruppen, er vist i tabell 4.

Erfaring etter markedsføring

Erfaring etter markedsføring indikerer at pasienter i sjeldne tilfeller kan utvikle allergiske reaksjoner, inkludert anafylaksi, etter administrering av terazosinhydroklorid. Det har vært rapporter om priapisme og trombocytopeni under overvåking etter markedsføring. Atrieflimmer er rapportert.

Under kataraktkirurgi er det rapportert om en variant av småpupillsyndrom kjent som Intraoperativt Floppy Iris Syndrome (IFIS) i forbindelse med alfa-1-blokkerbehandling (se FORHOLDSREGLER ).

NARKOTIKAHANDEL

Samtidig administrering av HYTRIN (terazosin hcl) og en fosfodiesterase-5 (PDE-5) hemmer kan resultere i additive blodtrykkssenkende effekter og symptomatisk hypotensjon (se DOSERING OG ADMINISTRASJON ).

kontrollerte studier har HYTRIN (terazosin hcl) tabletter blitt lagt til diuretika, og flere beta-adrenerge blokkere; ingen uventede interaksjoner ble observert. HYTRIN (terazosin hcl)-tabletter har også blitt brukt hos pasienter på en rekke samtidige terapier; Selv om dette ikke var formelle interaksjonsstudier, ble det ikke observert noen interaksjoner. HYTRIN (terazosin hcl) tabletter har blitt brukt samtidig hos minst 50 pasienter på følgende legemidler eller legemiddelklasser: 1) smertestillende/antiinflammatoriske (f.eks. acetaminophen, aspirin, kodein, ibuprofen, indometacin); 2) antibiotika (f.eks. erytromycin, trimetoprim og sulfametoksazol); 3) antikolinerge/sympatomimetika (f.eks. fenylefrinhydroklorid, fenylpropanolaminhydroklorid, pseudoefedrinhydroklorid); 4) anti-out (f.eks. allopurinol); 5) antihistaminer (f.eks. klorfeniramin); 6) kardiovaskulære midler (f.eks. atenolol, hydroklortiazid, metylklotiazid, propranolol); 7) kortikosteroider; 8) gastrointestinale midler (f.eks. antacida); 9) hypoglykemiske midler; 10) beroligende og beroligende midler (f.eks. diazepam).

Bruk sammen med andre legemidler

en studie (n=24) hvor terazosin og verapamil ble administrert samtidig, økte terazosins gjennomsnittlige AUC0-24 11 % etter den første verapamildosen og etter 3 uker med verapamilbehandling økte den med 24 % med tilhørende økning i Cmax (25 %). og Cmin (32%) betyr. Terazosin gjennomsnittlig Tmax redusert fra 1,3 timer til 0,8 timer etter 3 ukers verapamilbehandling. Det ble ikke funnet statistisk signifikante forskjeller i verapamilnivået med og uten terazosin. I en studie (n=6) hvor terazosin og kaptopril ble administrert samtidig, ble ikke plasmadisponeringen av kaptopril påvirket av samtidig administrering av terazosin og terazosin maksimale plasmakonsentrasjoner økte lineært med dose ved steady-state etter administrering av terazosin pluss kaptopril (se DOSERING OG ADMINISTRASJON ).

ADVARSLER

Synkope og ''Første dose'' Effekt

HYTRIN (terazosin hcl)-tabletter kan, i likhet med andre alfa-adrenerge blokkere, forårsake markant senking av blodtrykket, spesielt postural hypotensjon, og synkope i forbindelse med den første dosen eller de første dagene av behandlingen. En lignende effekt kan forventes hvis behandlingen avbrytes i flere dager og deretter startes på nytt. Synkope er også rapportert med andre alfa-adrenerge blokkere i forbindelse med raske doseøkninger eller introduksjon av et annet antihypertensivt legemiddel. Synkope antas å være på grunn av en overdreven postural hypotensiv effekt, selv om synkopale episoden av og til har blitt innledet av en anfall av alvorlig supraventrikulær takykardi med hjertefrekvenser på 120-160 slag per minutt. I tillegg bør muligheten for bidrag av hemodilusjon til symptomene på postural hypotensjon vurderes.

For å redusere sannsynligheten for synkope eller overdreven hypotensjon, bør behandlingen alltid startes med en dose på 1 mg HYTRIN (terazosin hcl) tabletter, gitt ved sengetid. 2 mg, 5 mg og 10 mg tabletter er ikke indisert som initial behandling. Doseringen bør deretter økes sakte, i henhold til anbefalingene i avsnittet Dosering og administrasjon, og ytterligere antihypertensiva bør tilsettes med forsiktighet. Pasienten bør advares om å unngå situasjoner, som kjøring eller farlige oppgaver, der skade kan oppstå dersom synkope skulle oppstå under oppstart av behandlingen.

tidlige undersøkelsesstudier, hvor økende enkeltdoser opp til 7,5 mg ble gitt med 3-dagers intervaller, utviklet ikke toleranse mot fenomenet med den første dosen nødvendigvis, og "første dose"-effekten kunne observeres ved alle doser. Synkopale episoder forekom hos 3 av de 14 pasientene som fikk HYTRIN (terazosin hcl)-tabletter i doser på 2,5, 5 og 7,5 mg, som er høyere enn den anbefalte startdosen; i tillegg ble alvorlig ortostatisk hypotensjon (blodtrykket fallende til 50/0 mmHg) sett hos to andre, og svimmelhet, takykardi og svimmelhet forekom hos de fleste forsøkspersonene. Disse bivirkningene inntraff alle innen 90 minutter etter dosering.

I tre placebokontrollerte BPH-studier 1, 2 og 3 (se KLINISK FARMAKOLOGI ), var forekomsten av postural hypotensjon hos de terazosinbehandlede pasientene henholdsvis 5,1 %, 5,2 % og 3,7 %.

kliniske studier med flere doser som involverte nesten 2000 hypertensive pasienter behandlet med HYTRIN (terazosin hcl) tabletter, ble synkope rapportert hos omtrent 1 % av pasientene. Synkope var ikke nødvendigvis assosiert bare med den første dosen.

Hvis synkope oppstår, bør pasienten legges i liggende stilling og behandles støttende etter behov. Det er bevis for at den ortostatiske effekten av HYTRIN (terazosin hcl) tabletter er større, selv ved kronisk bruk, kort tid etter dosering. Risikoen for hendelsene er størst i løpet av de første syv dagene av behandlingen, men fortsetter til alle tidsintervaller.

Priapisme

sjeldne tilfeller (sannsynligvis mindre enn én gang av flere tusen pasienter), har terazosin og andre α1-antagonister blitt assosiert med priapisme (smertefull penis ereksjon, vedvarende i timevis og ikke lindret av samleie eller onani). To eller tre dusin tilfeller er rapportert. Fordi denne tilstanden kan føre til permanent impotens hvis den ikke behandles umiddelbart, må pasienter informeres om alvorlighetsgraden av tilstanden (se FORHOLDSREGLER - Informasjon til pasienter ).

FORHOLDSREGLER

Generell

Prostatakreft

Karsinom i prostata og BPH forårsaker mange av de samme symptomene. Disse to sykdommene eksisterer ofte samtidig. Derfor bør pasienter som antas å ha BPH undersøkes før behandling med HYTRIN (terazosin hcl) startes for å utelukke tilstedeværelsen av prostatakarsinom.

Intraoperativt Floppy Iris Syndrome (IFIS)

Intraoperativt Floppy Iris Syndrome (IFIS) har blitt observert under kataraktkirurgi hos noen pasienter på/eller tidligere behandlet med alfa-1-blokkere. Denne varianten av lite pupillsyndrom er preget av kombinasjonen av en slapp iris som bølger som respons på intraoperative irrigasjonsstrømmer, progressiv intraoperativ miose til tross for preoperativ dilatasjon med standard mydriatiske legemidler, og potensiell prolaps av iris mot fakoemulsifiseringssnittene. Pasientens øyelege bør være forberedt på mulige modifikasjoner av deres kirurgiske teknikk, for eksempel bruk av iriskroker, irisdilatatorringer eller viskoelastiske stoffer. Det ser ikke ut til å være noen fordel ved å stoppe alfa-1-blokkerbehandlingen før kataraktoperasjon.

Ortostatisk hypotensjon

Mens synkope er den mest alvorlige ortostatiske effekten av HYTRIN (terazosin hcl) tabletter (se ADVARSLER ), andre symptomer på redusert blodtrykk, som svimmelhet, ørhet og hjertebank, var mer vanlige og forekom hos rundt 28 % av pasientene i kliniske studier av hypertensjon. I BPH kliniske studier opplevde 21 % av pasientene ett eller flere av følgende: svimmelhet, hypotensjon, postural hypotensjon, synkope og vertigo. Pasienter med yrker der slike hendelser representerer potensielle problemer, bør behandles med spesiell forsiktighet.

Informasjon til pasienter

(se Pasientpakningsvedlegg )

Pasienter bør gjøres oppmerksomme på muligheten for synkopale og ortostatiske symptomer, spesielt ved oppstart av behandlingen, og for å unngå kjøring eller farlige oppgaver i 12 timer etter den første dosen, etter en doseøkning og etter avbrudd av behandlingen når behandlingen gjenopptas. De bør advares for å unngå situasjoner der skade kan oppstå dersom synkope oppstår under oppstart av HYTRIN (terazosin hcl)-behandling. De bør også informeres om behovet for å sitte eller legge seg når symptomer på senket blodtrykk oppstår, selv om disse symptomene ikke alltid er ortostatiske, og å være forsiktig når de reiser seg fra sittende eller liggende stilling. Hvis svimmelhet, ørhet eller hjertebank er plagsomt, bør de rapporteres til legen, slik at dosejustering kan vurderes.

Pasienter bør også informeres om at døsighet eller somnolens kan oppstå med HYTRIN (terazosin hcl) tabletter, noe som krever forsiktighet hos personer som må kjøre bil eller betjene tunge maskiner.

Pasienter bør informeres om muligheten for priapisme som følge av behandling med HYTRIN (terazosin hcl) og andre lignende medisiner. Pasienter bør vite at denne reaksjonen på HYTRIN (terazosin hcl) er ekstremt sjelden, men at hvis den ikke bringes til øyeblikkelig legehjelp, kan den føre til permanent erektil dysfunksjon (impotens).

Laboratorietester

Små, men statistisk signifikante reduksjoner i hematokrit, hemoglobin, hvite blodlegemer, totalt protein og albumin ble observert i kontrollerte kliniske studier. Disse laboratoriefunnene antydet muligheten for hemodilusjon. Behandling med HYTRIN (terazosin hcl) i opptil 24 måneder hadde ingen signifikant effekt på prostataspesifikke antigennivåer (PSA).

Karsinogenese, mutagenese, svekkelse av fruktbarhet

HYTRIN (terazosin hcl) var blottet for mutagent potensial når det ble evaluert in vivo og in vitro (Ames-testen, in vivo cytogenetikk, den dominerende dødelige testen i mus, in vivo kromosomavvikstest for kinesisk hamster og V79-forovermutasjonsanalyse).

HYTRIN (terazosin hcl), administrert i fôret til rotter i doser på 8, 40 og 250 mg/kg/dag (70, 350 og 2100 mg/M2/dag), i to år, var assosiert med en statistisk signifikant økning i benigne binyremargsvulster hos hannrotter eksponert for dosen 250 mg/kg. Denne dosen er 175 ganger den maksimale anbefalte dosen til mennesker på 20 mg (12 mg/M2). Hunnrotter var upåvirket. HYTRIN (terazosin hcl) var ikke onkogen hos mus når det ble gitt i fôr i 2 år med en maksimal tolerert dose på 32 mg/kg/dag (110 mg/M2; 9 ganger maksimal anbefalt human dose). Fraværet av mutagenitet i en rekke tester, av tumorigenisitet av enhver celletype i musekarsinogenitetsanalysen, av økt total tumorforekomst hos begge artene, og av proliferative binyrelesjoner hos hunnrotter, antyder en artsspesifikk hendelse for hannrotter. Tallrike andre forskjellige farmasøytiske og kjemiske forbindelser har også blitt assosiert med benigne binyremargsvulster hos hannrotter uten å støtte bevis for kreftfremkallende egenskaper hos mennesker.

Effekten av HYTRIN (terazosin hcl) på fertilitet ble vurdert i en standard fertilitets-/reproduksjonsstudie der hann- og hunnrotter ble administrert orale doser på 8, 30 og 120 mg/kg/dag. Fire av 20 hannrotter gitt 30 mg/kg (240 mg/M2; 20 ganger maksimal anbefalt human dose), og fem av 19 hannrotter gitt 120 mg/kg (960 mg/M2; 80 ganger maksimal anbefalt human dose) , klarte ikke å avle et kull. Testikkelvekt og morfologi var upåvirket av behandlingen. Vaginale utstryk ved 30 og 120 mg/kg/dag så imidlertid ut til å inneholde mindre sæd enn utstryk fra kontrollparringer, og det ble rapportert god korrelasjon mellom antall sædceller og påfølgende graviditet.

Oral administrering av HYTRIN (terazosin hcl) i ett eller to år fremkalte en statistisk signifikant økning i forekomsten av testikkelatrofi hos rotter eksponert for 40 og 250 mg/kg/dag (29 og 175 ganger maksimal anbefalt human dose), men ikke hos rotter eksponert for 8 mg/kg/dag (> 6 ganger maksimal anbefalt human dose). Testikkelatrofi ble også observert hos hunder dosert med 300 mg/kg/dag (> 500 ganger maksimal anbefalt human dose) i tre måneder, men ikke etter ett år når de ble doseret med 20 mg/kg/dag (38 ganger maksimal anbefalt human dose ). Denne lesjonen har også blitt sett med Minipress®, et annet (markedsført) selektivt alfa-1-blokkerende middel.

Svangerskap

Teratogene effekter

Graviditetskategori C

HYTRIN (terazosin hcl) var ikke teratogent hos verken rotter eller kaniner når det ble administrert i orale doser opp til henholdsvis 280 og 60 ganger den maksimale anbefalte humane dosen. Fosterresorpsjoner forekom hos rotter dosert med 480 mg/kg/dag, omtrent 280 ganger maksimal anbefalt human dose. Økte føtale resorpsjoner, redusert fostervekt og økt antall overtallige ribbein ble observert hos avkom av kaniner som ble doseret med 60 ganger maksimal anbefalt human dose. Disse funnene (i begge arter) var mest sannsynlig sekundære til maternell toksisitet. Det er ingen tilstrekkelige og velkontrollerte studier hos gravide kvinner, og sikkerheten til terazosin under graviditet er ikke fastslått. HYTRIN (terazosin hcl) anbefales ikke under graviditet med mindre den potensielle fordelen rettferdiggjør den potensielle risikoen for mor og foster.

Ikke-ratatogene effekter

en peri- og postnatal utviklingsstudie på rotter døde signifikant flere unger i gruppen doseret med 120 mg/kg/dag (> 75 ganger maksimal anbefalt human dose) enn i kontrollgruppen i løpet av den tre uker lange postpartum perioden .

Ammende mødre

Det er ikke kjent om terazosin skilles ut i morsmelk. Fordi mange legemidler skilles ut i morsmelk, bør det utvises forsiktighet når HYTRIN (terazosin hcl)-tabletter administreres til en ammende kvinne.

Pediatrisk bruk

Sikkerhet og effektivitet hos barn er ikke fastslått.

OVERDOSE

Skulle overdosering av HYTRIN (terazosin hcl) føre til hypotensjon, er støtte til det kardiovaskulære systemet av første betydning. Gjenoppretting av blodtrykket og normalisering av hjertefrekvensen kan oppnås ved å holde pasienten i ryggleie. Hvis dette tiltaket er utilstrekkelig, bør sjokk først behandles med volumutvidere. Om nødvendig bør vasopressorer brukes og nyrefunksjonen bør overvåkes og støttes etter behov. Laboratoriedata indikerer at HYTRIN (terazosin hcl) er sterkt proteinbundet; derfor kan det hende at dialyse ikke er til nytte.

KONTRAINDIKASJONER

HYTRIN (terazosin hcl) tabletter er kontraindisert hos pasienter som er kjent for å være overfølsomme overfor terazosinhydroklorid.

KLINISK FARMAKOLOGI

Farmakodynamikk

Benign prostatahyperplasi (BPH)

Symptomene forbundet med BPH er relatert til blæreutløpsobstruksjon, som består av to underliggende komponenter: en statisk komponent og en dynamisk komponent. Den statiske komponenten er en konsekvens av en økning i prostatastørrelse. Over tid vil prostata fortsette å forstørre. Kliniske studier har imidlertid vist at størrelsen på prostata ikke korrelerer med alvorlighetsgraden av BPH-symptomer eller graden av urinobstruksjon.1 Den dynamiske komponenten er en funksjon av en økning i glatt muskeltonus i prostata og blærehals, noe som fører til til innsnevring av blæreutløpet. Glatt muskeltonus formidles av sympatisk nervøs stimulering av alfa-l-adrenoceptorer, som er rikelig i prostata, prostatakapsel og blærehals. Reduksjonen i symptomer og forbedring i urinstrømningshastigheter etter administrering av terazosin er relatert til avslapning av glatt muskulatur produsert ved blokkering av alfa-l-adrenoceptorer i blærehalsen og prostata. Fordi det er relativt få alfa-l-adrenoseptorer i blærekroppen, er terazosin i stand til å redusere blæreutløpsobstruksjonen uten å påvirke blærens kontraktilitet.

Terazosin har blitt grundig studert hos 1222 menn med symptomatisk BPH. I tre placebokontrollerte studier ble symptomevaluering og uroflowmetriske målinger utført ca. 24 timer etter dosering. Symptomene ble systematisk kvantifisert ved hjelp av Boyarsky Index. Spørreskjemaet evaluerte både obstruktive (nøling, intermittens, terminal dribling, svekkelse av størrelse og kraft av strømmen, følelse av ufullstendig blæretømming) og irritative (nokturi, dagtidsfrekvens, haster, dysuri) ved å rangere hvert av de 9 symptomene fra 0- 3, for en total poengsum på 27 poeng. Resultater fra disse studiene indikerte at terazosin statistisk signifikant forbedret symptomene og maksimal urinstrøm i forhold til placebo som følger:

I alle tre studiene viste både symptomskåre og maksimale urinstrømningshastigheter statistisk signifikant forbedring fra baseline hos pasienter behandlet med HYTRIN (terazosin hcl) fra uke 2 (eller første klinikkbesøk) og gjennom hele studiens varighet.

Analyse av effekten av HYTRIN (terazosin hcl) på individuelle urinsymptomer viste at sammenlignet med placebo, forbedret HYTRIN (terazosin hcl) signifikant symptomene på nøling, intermittens, svekkelse i størrelse og kraft av urinstrømmen, følelse av ufullstendig tømming, terminal drible , dagtidsfrekvens og natturi.

Globale vurderinger av generell urinfunksjon og symptomer ble også utført av etterforskere som var blindet for pasientbehandlingsoppdrag. I studie 1 og 3 hadde pasienter behandlet med HYTRIN (terazosin hcl) en signifikant (p ≤ 0,001) større generell forbedring sammenlignet med placebobehandlede pasienter.

I en korttidsstudie (studie 1) ble pasientene randomisert til enten 2, 5 eller 10 mg HYTRIN (terazosin hcl) eller placebo. Pasienter randomisert til 10 mg-gruppen oppnådde en statistisk signifikant respons i både symptomer og maksimal strømningshastighet sammenlignet med placebo (figur 1).

Figur 1. Studie 1 Mean Changes - Study 1 - illustration

+ for grunnlinjeverdier, se over tabellen * p ≤ 0,05, sammenlignet med placebogruppen

I en langsiktig, åpen, ikke-placebokontrollert klinisk studie ble 181 menn fulgt i 2 år og 58 av disse mennene ble fulgt i 30 måneder. Effekten av HYTRIN (terazosin hcl) på urinsymptomer og maksimale strømningshastigheter ble opprettholdt gjennom hele studiens varighet (figur 2 og 3):

Figur 2. Gjennomsnittlig endring i total symptomscore fra baseline langsiktig, åpen, ikke-placebokontrollert studie (N = 494) Mean Change in Total Symptom Score from Baseline Long-term, Open-label, Non-placebo Controlled Study - Illustration

* p ≤ 0,05 vs. baseline gjennomsnittlig baseline = 10,7

Figur 3. Gjennomsnittlig endring i toppstrømningshastighet fra baseline langsiktig, åpen, ikke-placebokontrollert studie (N = 494) Mean Change in Peak Flow Rate from Baseline Long-term, Open-label, Non-placebo Controlled Study - Illustration

* p ≤ 0,05 vs. baseline gjennomsnittlig baseline = 9,9

I denne langsiktige studien viste både symptomskåre og maksimale urinstrømningshastigheter statistisk signifikant forbedring, noe som tyder på en avslapning av glatte muskelceller.

Selv om blokkering av alfa-1-adrenoceptorer også senker blodtrykket hos hypertensive pasienter med økt perifer vaskulær motstand, resulterte ikke terazosinbehandling av normotensive menn med BPH i en klinisk signifikant blodtrykkssenkende effekt:

Gjennomsnittlige endringer i blodtrykk fra baseline til siste besøk i alle dobbeltblinde, placebokontrollerte studier

Hypertensjon

Hos dyr forårsaker terazosin en reduksjon i blodtrykket ved å redusere total perifer vaskulær motstand. Den vasodilatoriske hypotensive virkningen av terazosin ser ut til å være produsert hovedsakelig ved blokkering av alfa-1-adrenoceptorer. Terazosin reduserer blodtrykket gradvis innen 15 minutter etter oral administrering.

Pasienter i kliniske studier av terazosin ble administrert én gang daglig (de aller fleste) og to ganger daglig med totale doser vanligvis i området 5-20 mg/dag, og hadde milde (ca. 77 %, diastolisk trykk 95-105 mmHg) eller moderat (23 %, diastolisk trykk 105-115 mmHg) hypertensjon. Fordi terazosin, som alle alfa-antagonister, kan forårsake uvanlig store blodtrykksfall etter den første dosen eller de første få dosene, var startdosen 1 mg i praktisk talt alle studier, med påfølgende titrering til en spesifisert fast dose eller titrering til noe spesifisert blod trykkendepunkt (vanligvis et liggende diastolisk trykk på 90 mmHg).

Blodtrykksresponser ble målt ved slutten av doseringsintervallet (vanligvis 24 timer) og effektene ble vist å vedvare gjennom hele intervallet, med den vanlige liggende responsen 5-10 mmHg systolisk og 3,5-8 mmHg diastolisk større enn placebo. Responsen i stående stilling hadde en tendens til å være noe større, med 1-3 mmHg, selv om dette ikke var sant i alle studier. Størrelsen på blodtrykksresponsene var lik prazosin og mindre enn hydroklortiazid (i en enkelt studie med hypertensive pasienter). Ved målinger 24 timer etter dosering var hjertefrekvensen uendret.

Begrensede målinger av maksimal respons (2-3 timer etter dosering) under kronisk terazosinadministrasjon indikerer at den er mer enn omtrent det dobbelte av bunnresponsen (24 timer), noe som tyder på en viss svekkelse av responsen etter 24 timer, antagelig på grunn av et fall i terazosin i blodet konsentrasjoner ved slutten av doseintervallet. Denne forklaringen er imidlertid ikke etablert med sikkerhet, og er ikke forenlig med likheten mellom blodtrykksresponsen til dosering én gang daglig og to ganger daglig og med fravær av en observert dose-respons-relasjon over et område på 5-20 mg, dvs. dersom blodkonsentrasjonen hadde falt til et punkt til å gi mindre enn full effekt etter 24 timer, burde et kortere doseringsintervall eller større dose ha ført til økt respons.

Ytterligere doserespons- og dosevarighetsstudier blir utført. Blodtrykket bør måles ved slutten av doseintervallet; hvis responsen ikke er tilfredsstillende, kan pasienter prøves på en større dose eller to ganger daglig doseringsregime. Sistnevnte bør også vurderes dersom mulige blodtrykksrelaterte bivirkninger, som svimmelhet, hjertebank eller ortostatiske plager, sees innen få timer etter dosering.

Den større blodtrykkseffekten assosiert med maksimal plasmakonsentrasjon (de første timene etter dosering) virker noe mer posisjonsavhengig (større i oppreist stilling) enn effekten av terazosin etter 24 timer, og i oppreist stilling er det også en 6-10 slag per minutt økning i hjertefrekvens de første timene etter dosering. I løpet av de første 3 timene etter dosering hadde 12,5 % av pasientene et systolisk trykkfall på 30 mmHg eller mer fra liggende til stående, eller stående systolisk trykk under 90 mmHg med et fall på minst 20 mmHg, sammenlignet med 4 % av en placebogruppe .

Det var en tendens til at pasienter gikk opp i vekt under terazosinbehandling. I placebokontrollerte monoterapistudier økte mannlige og kvinnelige pasienter som fikk terazosin et gjennomsnitt på henholdsvis 1,7 og 2,2 pund, sammenlignet med tap på henholdsvis 0,2 og 1,2 pund i placebogruppen. Begge forskjellene var statistisk signifikante.

Under kontrollerte kliniske studier hadde pasienter som fikk terazosin monoterapi en liten, men statistisk signifikant reduksjon (et 3 % fall) sammenlignet med placebo i totalkolesterol og de kombinerte lipoproteinfraksjonene med lav tetthet og svært lav tetthet. Ingen signifikante endringer ble observert i lipoproteinfraksjoner med høy tetthet og triglyserider sammenlignet med placebo.

Analyse av kliniske laboratoriedata etter administrering av terazosin antydet muligheten for hemodilusjon basert på reduksjoner i hematokrit, hemoglobin, hvite blodlegemer, totalt protein og albumin. Nedgang i hematokrit og totalt protein har blitt observert med alfa-blokkade og tilskrives hemodilusjon.

Farmakokinetikk

forhold til oppløsning absorberes terazosinhydroklorid administrert som HYTRIN (terazosin hcl)-tabletter i hovedsak fullstendig hos mennesker. Mat hadde liten eller ingen effekt på omfanget av absorpsjon, men mat forsinket tiden til toppkonsentrasjon med ca. 1 time. Terazosin har vist seg å gjennomgå minimal hepatisk first-pass metabolisme, og nesten all sirkulerende dose er i form av moderlegemiddel. Plasmanivåene topper seg ca. én time etter dosering, og avtar deretter med en halveringstid på ca. 12 timer. I en studie som evaluerte effekten av alder på terazosin-farmakokinetikken, var gjennomsnittlige plasmahalveringstider 14,0 og 11,4 timer for henholdsvis aldersgruppen ≥ 70 år og aldersgruppen 20-39 år. Etter oral administrering ble plasmaclearance redusert med 31,7 % hos pasienter 70 år eller eldre sammenlignet med pasienter 20-39 år.

Legemidlet er sterkt bundet til plasmaproteiner og bindingen er konstant over det klinisk observerte konsentrasjonsområdet. Omtrent 10 % av en oral administrert dose skilles ut som moderlegemiddel i urinen og omtrent 20 % utskilles i avføringen. Resten elimineres som metabolitter. Nedsatt nyrefunksjon hadde ingen signifikant effekt på eliminasjonen av terazosin, og dosejustering av terazosin for å kompensere for fjerning av medikament under hemodialyse (ca. 10 %) ser ikke ut til å være nødvendig. Totalt sett utskilles ca. 40 % av den administrerte dosen i urinen og ca. 60 % i avføringen. Disponeringen av forbindelsen hos dyr er kvalitativt lik den hos mennesker.

REFERANSE

1. Lepor H. Rolle til alfa-adrenerge blokkere i behandlingen av benign prostatahypertrofi. Prostata 1990; 3:75-84.

PASIENTINFORMASJON

OM HYTRIN® (terazosin hcl) (HI-TRIN)

Generisk navn: terazosin

(ter-A-zo-sin) hydroklorid

Når det brukes til å behandle HYPERTENSJON eller godartet prostatahyperplasi (BPH)

Les dette pakningsvedlegget før du begynner å ta HYTRIN (terazosin hcl). Les den også hver gang du får en ny resept. Dette er et sammendrag og bør IKKE erstatte en fullstendig diskusjon med legen din som har tilleggsinformasjon om HYTRIN (terazosin hcl). Du og legen din bør diskutere HYTRIN (terazosin hcl) og tilstanden din før du begynner å ta det og ved de vanlige kontrollene.

HYTRIN (terazosin hcl) brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). HYTRIN (terazosin hcl) brukes også til å behandle benign prostatahyperplasi (BPH) hos menn. Dette pakningsvedlegget beskriver HYTRIN (terazosin hcl) som en behandling for hypertensjon eller BPH.

Hva er hypertensjon (høyt blodtrykk)?

Blodtrykk er spenningen i blodet i blodårene. Hvis blod pumpes for kraftig, eller hvis blodårene er for trange, øker trykket av blodet mot karveggene.

Hvis høyt blodtrykk ikke behandles, kan det økte trykket over tid skade blodårene, eller det kan føre til at hjertet jobber for hardt og kan redusere blodstrømmen til hjertet, hjernen og nyrene. Som et resultat kan disse organene bli skadet og ikke fungere som de skal. Hvis høyt blodtrykk kontrolleres, er det mindre sannsynlig at denne skaden skjer.

Behandlingsalternativer for hypertensjon

Ikke-medikamentelle behandlinger er noen ganger effektive for å kontrollere mild hypertensjon. De viktigste livsstilsendringene for å senke blodtrykket er å gå ned i vekt, redusere salt, fett og alkohol i kosten, slutte å røyke og trene regelmessig. Imidlertid trenger mange hypertensive pasienter en eller flere pågående medisiner for å kontrollere blodtrykket. Det finnes forskjellige typer medisiner som brukes til å behandle hypertensjon. Legen din har skrevet ut HYTRIN (terazosin hcl) til deg.

Hva HYTRIN (terazosin hcl) gjør for å behandle hypertensjon

HYTRIN (terazosin hcl) virker ved å slappe av blodårene slik at blod passerer lettere gjennom dem. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

Hva er BPH?

Prostata er en kjertel som ligger under blæren hos menn. Det omgir urinrøret (du-REETH-rah), som er et rør som drenerer urin fra blæren. BPH er en forstørrelse av prostatakjertelen. Symptomene på BPH kan imidlertid være forårsaket av en økning i tettheten av musklene i prostata. Hvis musklene inne i prostata strammer seg, kan de klemme urinrøret og bremse strømmen av urin. Dette kan føre til symptomer som:

  . en svak eller avbrutt strøm ved vannlating . en følelse av at du ikke kan tømme blæren helt . en følelse av forsinkelse når du begynner å tisse . et behov for å tisse ofte, spesielt om natten, eller . en følelse av at du må tisse med en gang.

Behandlingsalternativer for BPH

Det er tre hovedbehandlingsalternativer for BPH:

  . Program for overvåking eller "Watchful Waiting". Noen menn har en forstørret prostatakjertel, men ingen symptomer, eller symptomer som ikke er plagsomme. Hvis dette gjelder, kan du og legen din bestemme et overvåkingsprogram inkludert regelmessige kontroller, i stedet for medisiner eller kirurgi. . Medisinering. Det finnes forskjellige typer medisiner som brukes til å behandle BPH. Legen din har skrevet ut HYTRIN (terazosin hcl) til deg. Se "Hva HYTRIN (terazosin hcl) gjør for å behandle BPH" nedenfor. . Kirurgi. Noen pasienter kan trenge kirurgi. Legen din kan beskrive flere forskjellige kirurgiske prosedyrer for å behandle BPH. Hvilken prosedyre som er best avhenger av dine symptomer og medisinsk tilstand.

Hva HYTRIN (terazosin hcl) gjør for å behandle BPH

HYTRIN (terazosin hcl) slapper av tettheten til en viss type muskel i prostata og ved åpningen av blæren. Dette kan øke hastigheten på urinstrømmen og/eller redusere symptomene du har.

  . HYTRIN (terazosin hcl) hjelper til med å lindre symptomene på BPH. Det endrer IKKE størrelsen på prostata, som kan fortsette å vokse. En større prostata gir imidlertid ikke nødvendigvis flere eller verre symptomer. . Hvis HYTRIN (terazosin hcl) hjelper deg, bør du merke en effekt på dine spesielle symptomer innen 2 til 4 uker etter at du begynner å ta medisinen. . Selv om du tar HYTRIN (terazosin hcl) og det kan hjelpe deg, kan det hende at HYTRIN (terazosin hcl) ikke forhindrer behovet for kirurgi i fremtiden.

Andre viktige fakta om HYTRIN (terazosin hcl) for BPH

  . Du bør se en effekt på symptomene dine i løpet av 2 til 4 uker. Så du må fortsette å oppsøke legen din for å sjekke fremgangen din angående BPH og for å overvåke blodtrykket i tillegg til de andre vanlige kontrollene dine. . Legen din har foreskrevet HYTRIN (terazosin hcl) for BPH og ikke for prostatakreft. Imidlertid kan en mann ha BPH og prostatakreft samtidig. Leger anbefaler vanligvis at menn sjekkes for prostatakreft en gang i året når de fyller 50 år (eller 40 hvis et familiemedlem har hatt prostatakreft). Disse kontrollene bør fortsette selv om du tar HYTRIN (terazosin hcl). HYTRIN (terazosin hcl) er ikke en behandling for prostatakreft. . Om prostataspesifikt antigen (PSA). Legen din kan ha tatt en blodprøve kalt PSA. Legen din er klar over at HYTRIN (terazosin hcl) ikke påvirker PSA-nivåene. Det kan være lurt å spørre legen din mer om dette hvis du har tatt en PSA-test.

Hva du bør vite når du tar HYTRIN (terazosin hcl) for hypertensjon eller BPH

ADVARSLER

HYTRIN (terazosin hcl) kan forårsake et plutselig fall i blodtrykket etter den ALLER FØRSTE DOSEN. Du kan føle deg svimmel, besvime eller "ør i hodet", spesielt etter at du står opp fra sengen eller fra en stol. Dette er mer sannsynlig etter at du har tatt de første dosene, men kan oppstå når som helst mens du tar stoffet. Det kan også oppstå hvis du slutter å ta stoffet og deretter starter behandlingen på nytt.

På grunn av denne effekten kan legen din ha fortalt deg å ta HYTRIN (terazosin hcl) ved sengetid. Hvis du tar HYTRIN (terazosin hcl) ved sengetid, men trenger å reise deg fra sengen for å gå på do, må du reise deg sakte og forsiktig til du er sikker på hvordan medisinen påvirker deg. Det er også viktig å reise seg sakte fra en stol eller seng når som helst til du lærer hvordan du reagerer på HYTRIN (terazosin hcl). Du bør ikke kjøre bil eller gjøre noen farlige oppgaver før du er vant til effekten av medisinen. Hvis du begynner å bli svimmel, sett deg eller legg deg ned til du føler deg bedre.

  . Du vil starte med en dose på 1 mg HYTRIN (terazosin hcl). Deretter vil dosen økes etter hvert som kroppen din blir vant til effekten av medisinen. . Andre bivirkninger du kan ha mens du tar HYTRIN (terazosin hcl) inkluderer døsighet, uklart eller tåkete syn, kvalme eller "hevelser" i føttene eller hendene. Diskuter eventuelle uventede effekter du merker med legen din.

Ekstremt sjelden har HYTRIN (terazosin hcl) og lignende medisiner forårsaket smertefull ereksjon av penis, vedvarende i timevis og ikke lindret av samleie eller onani. Denne tilstanden er alvorlig, og hvis den ikke behandles, kan den følges av permanent manglende evne til å få ereksjon. Hvis du har en langvarig unormal ereksjon, ring legen din eller gå til legevakten så snart som mulig.

Hvordan du tar HYTRIN (terazosin hcl)

Følg legens instruksjoner om hvordan du tar HYTRIN (terazosin hcl). Du må ta det hver dag med den foreskrevet dose. Snakk med legen din hvis du ikke tar det på noen dager, du må kanskje starte det på nytt med en dose på 1 mg og være forsiktig med mulig svimmelhet. Ikke del HYTRIN (terazosin hcl) med noen andre; det ble kun foreskrevet for deg.

Oppbevar HYTRIN (terazosin hcl) og alle legemidler utilgjengelig for barn.

Oppbevar tabletter under 30 °C (86 °F)

FOR MER INFORMASJON OM HYTRIN (terazosin hcl) OG HYPERTENSJON ELLER BPH, SNAKK MED DIN LEGE, SYKEPLEKER, Apoteker ELLER ANNEN HELSELEDER.